ResearchEducationNewsPublicationsJobsBusiness cooperationFaculty

Home / Research / Departments / Department of Agroecology and Environment / Medarbejdere / EMH

Elly Møller Hansen

Senior scientist

Department of Agroecology and Environment
Research Centre Foulum
Blichers Allé
Postbox 50
DK-8830 Tjele

Tel: 89991760

Elly.M.Hansen@agrsci.org


Profile

Uddannelse

1985 Cand.agro. Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole (KVL)

Arbejdsområder

  • Efterafgrøders effekt på kvælstofoptagelse og -udvaskning
  • Effekt af reduceret jordbearbejdning på kvælstofudnyttelse og -udvaskning
  • Kvælstofudvaskning ved forskellige strategier for afgræsning af kløvergræs
  • Kvælstofudvaskning efter ompløjning af kløvergræs
  • Måling af kvælstoffiksering vha. naturlig forekomst af 15 N
  • Måling af jordens kulstofomsætning vha. naturlig forekomst af 13 C