FacultyNewsSciencePublicationsJobs and educationBusiness cooperationContact

Foulumgaard

Foulumgaard
Research Centre Foulum
Postbox 50
DK-8830 Tjele

Tel: +45 8999 1667
Fax: +45 8999 1441

Managing agricultural technician:  Steffen Møller Christensen


Profile

Foulumgård blev etableret som forsøgsstation ved Forskningscenter Foulums oprettelse i 1983 og er samlet ved køb af flere ejendomme.

 

Forsøgsfaciliteter
Til Foulumgård hører ca. 90 ha, hvoraf der på nuværende tidspunkt anvendes ca. 70 ha til konventionelle markforsøg og 20 ha til økologiske. Af de samlede markarealer kan ca. 60 ha vandes via faste jordledninger.

Jordtypen er JB4 (fint lerblandet sand). Tekstur i 0-20 cm dybde: Humus 3%, ler 7%, silt 10%, fint sand 46% og grovsand 34%.

På Foulumgård er der oprettet systemforskningsarealer med tre fastlagte sædskifter. Heri er etableret særlige værkstedsarealer, hvor det er muligt at afprøve nye ideer. Disse arealer stilles til rådighed for såvel den økologiske som den konventionelle planteforskning.

Foulumgård råder desuden over faciliteter og teknik til håndtering af en lang række forskellige forsøgsopgaver som for eksempel værdiafprøvning af landbrugsplanter, jordbehandlingsforsøg, måling af næringsstofudvaskning, forsøg med husdyrgødning og dyrkning af grovfoder.

 

Særlig ekspertise
Foulumgård har tidligere været underlagt Afdeling for Grovfoder og Kartofler og har derfor meget stor erfaring med grovfoderdyrkning i både økologiske og konventionelle forsøg.

Siden 1987 er der arbejdet med økologisk dyrkning, og medarbejderne har derigennem erhvervet erfaring med håndtering af forskellige former for husdyrgødning, mekanisk ukrudtsbekæmpelse og med dyrkning af fangafgrøder i kombination med forskellige sædskifter.

Foulumgårds fleksible opbygning og det moderne forsøgsudstyr gør medarbejderne i stand til at udføre mange forskellige former for dyrkningstekniske forsøg.

Forsøgsstationen har gennem årene oparbejdet erfaring med reduceret jordbearbejdning.

Derudover er der startet forsøg med nedfældning af gylle i både sort jord og etablerede afgrøder i forbindelse med indkøb af nyt gylleudstyr.

Endvidere har medarbejderne opnået stor erfaring i nedlægning og pasning af sugeceller til måling af næringsstofudvaskning i jordvand. Sugeceller er nedlagt i store dele af forsøgsarealet.

Den store forsøgserfaring i medarbejderstaben er med til fremover at sikre høj kvalitet og stor sikkerhed i forsøgsarbejdet.

Kendeordene for Foulumgård er alsidighed og erfaring.