FacultyNewsSciencePublicationsJobs and educationBusiness cooperationContact

Jyndevad

Foulumgaard
Research Centre Foulum
Postbox 50
DK-8830 Tjele

Tel: +45 8999 1667
Fax: +45 8999 1441

Managing agricultural technician:  Ove Edlefsen
tel: 74 64 83 16
fax: 74 64 84 89


Profile

Jyndevad Forsøgsstation
Flensborgvej 22
Jyndevad
6360 Tinglev

Vejviser: Link til Krak

Jyndevad blev oprettet i 1939, kun få km fra den dansk/tyske grænse. Jyndevad har gennem årene specialiseret sig i forsøg med vanding, hvilket i dag er en af forsøgsstationens hovedopgaver.

Forsøgsfaciliteter
Jyndevad råder over 90 ha jord, heraf er de 79 ha forsøgsegnet. Jorden er en meget ensartet Jb1, med et indhold af grovsand på ca. 72%. Tilgængeligt vand (rodzonekapacitet) er kun ca. 60 mm. Der er mulighed for at vande alle marker, Forsøgsstationen råder over avancerede vandingsbomme. Jyndevad råder også over lysimeter- og 2 specielle ramme/kar anlæg med mobilt tag. Jyndevad har 2 sædskifter, som dyrkes økologisk (12 ha), disse arealer fungerer som basis værkstedsareal for økologisk forskning. Forsøgsstationen råder desuden over en række faste forsøgsarealer bl.a. med forskellige organiske stofniveauer i jorden, med forskellige jordbearbejdningsmetoder, med forskellige kalk- og gødningstilførsler og arealer med flerårige non-food afgrøder.

Jyndevad har udstyr og personale til at udføre forsøg med næsten alle landbrugsafgrøder, herunder også forsøg med kartofler og har desuden udstyr og ekspertise til udførelse af afprøvningsforsøg med nye plantebeskyttelsesmidler samt sortsafprøvning af plænegræsser og har GEP godkendelse.

Særlig ekspertise
Jyndevad har opbygget meget stor erfaring med udførelse af vandingsforsøg, både med hensyn til styringen, vandingsmængden, vandingsbehovet, og vandingsintensitet. Fra slutningen af 1980‘erne er der opbygget stor ekspertise omkring udstyr til jordvandsundersøgelser (sugeceller og tensiometre). Endelig har Jyndevad opbygget stor erfaring med mekanisk renholdelse, og med økologi.