About DIAS
News and news media
Publications
Activities
International
Jobs and education at DIAS
Topical themes
Projects at DIAS
Tech Trans
Research areas
Subjects
LinksDepartments & Centers
Employees
Contact DIAS

 Dansk | English

Danish Institute of
Agricultural Sciences
Blichers Allé
Postbox 50
DK-8830 Tjele

CVR-nummer 57607556
EAN-nummer
Tel: +45 8999 1900
Fax: +45 8999 1919
[email protected]

Department project list

Department of Agricultural Engineering

EFP05 - Præcisionsstyring af biogasprocessen. Precision management of biogas plant

01/03/2005 - 31/12/2008

Projektet vil udvikle drift og design af biogasanlæg med henblik på optimering af biogasproduktionen ved undersøgelser med fuldskala reaktorer under kontrollerede forhold. Der integreres forbehandling og efterbehandlingsteknologi i anlægget, og design og drift af anlægget udvikles med henblik på at opnå optimal gasproduktion.


The contribution of innovative technology to sustainable development of organic dairy production in Denmark and in the Netherlands, with the automatic milking system analyzed as a case

01/01/2004 - 31/12/2007

The overall aim of this research is to study the contribution of innovative technology to sustainable development of organic dairy production. As a case study, the use of an automatic milking system (AMS) in organic dairy production is chosen.


Præcisionsrensning i økologiske rækkeafgrøder med fokus på gulerod som modelafgrøde. Precision weeding in organic row crops with carrots as the case

01/01/2004 - 31/12/2006

Projektet har til formål at udnytte mulighederne for at styre redskaber meget præcist i forhold til planterækker (4-5 cm). Fokus i projektet ligger i at opbygge et operativt forsøgsredskab, hvor de redskabsteknologiske forudsætninger for at arbejde tæt på afgrøderækken analyseres og demonstreres. Det konkrete systemer testes i et dyrkningssystem med gulerødder, men redskabsprincippet vil kunne anvendes i mange andre rækkekulturer.


Pløjefri dyrkning i økologisk planteavl. Ploughless cultivation of organic plant production

01/01/2004 - 31/12/2006

Projektet udvikler tekniske muligheder til gennemførelse af pløjefri dyrkning under økologiske forhold. Der fokuseres på bekæmpelse af rodukrudt samt håndtering af efter- og mellemafgrøder. Projektet anvender 2 alternative dyrkningssystemer, et baseret på et flerårigt bunddække af kløver og et andet, baseret på anvendelse af komposteret dybstrøelse samt den størst mulige grad af mellem- og efterafgrøder.


Indtægtsdækket virksomhed. Requested development assignments

01/01/2000 - 31/12/2010

Forskningscenter Bygholms ekspertise og faciliteter anvendes i samarbejde med landbrugsmaskinvirksomheder til fremme af produktudvikling samt ud fra afprøvning af redskaber/maskiner til dokumentation af materiellets ydelse og funktion.


FRØVÆKST ØST. Regionalt vækstmiljø indenfor frøavl i Vestsjælland og Storstrøms Amt. Developing a Seed Closter Consortium

01/01/2003 - 31/12/2006

Vækstmiljøets overordnede formål er at styrke erhvervsudviklingen inden for frøavl i Vestsjælland og Storstrøms Amt. For at sikre nyudvikling og kontinuerlig tilpasning af dyrknings- og produktionsteknik, er der etableret en række forskningsprojekter indenfor området frøkvalitet, herunder mejetærskning og teknik til rensning af frø.


Udvikling af GPS-styret markkørsel, visionteknologi og autonome renholdelsesfunktioner i økologisk grøntsagskultur. Development of GPS-controlled field operations, vision technology and autonomous weeding in organic vegetable production

01/01/2004 - 31/12/2006

Projektet udvikler og implementerer den nyeste teknologi inden for økologisk løgdyrkning. Det indebærer anlægning af faste bede/kørespor ved hjælp af FTK-GPS-teknologi. Udvikling af et redskab, som udnytter de muligheder, der opnås ved præcisionsstyring.


AgroBots: Samarbejdende mennesker og robotter i fremtidens planteproduktion. AgroBots: Co-operation people and robots in future plant production

01/02/2005 - 31/12/2006

AgroBots vil gennem formidling af viden og forskningsresultater, afprøvning af robotter og udstyr, og deltagernes samarbejde, bidrage til den igangværende og kommende udvikling indenfor udstyr til dyrkning af afgrøder, både indenfor det konventionelle landbrug, men også indenfor økologisk dyrkning og det nye marked for planter til medicinsk brug.


Network- and Research School activities in the research programme 'Sustainable technology in agriculture'

01/01/2003 - 31/12/2007

Programpakken “Sustainable technology in agriculture” er iværksat med henblik på at øge samarbejdet mellem de biologiske og de tekniske videnskaber og for at øge samarbejdet mellem forskellige institutioner og grupper, der kan bidrage med udvikling indenfor bæredygtig teknologi indenfor jordbruget. I henhold til programskrivelse for forskningsprogrammet "Bæredygtig teknologi i jordbruget" er det et vigtigt element, at der etableres netværk og forskeruddannelsesaktiviteter.


Adaptiv ruteplanlægning. Adaptive route planning

01/01/2003 - 31/12/2006

Den primære ide er at blive i stand til at gennemføre en mission inden for et afgrænset område, ved hjælp af en eller flere agenter, hvorpå der er monteret forskellige redskaber. Der udarbejdes en måle- og prøveudtagningsstrategi ud fra foruddefinerede målsætninger såsom måletæthed. Under naturlige forhold kan alt ikke planlægges på forhånd. Derfor må agenten konstant ændre i ruteplanen efterhånden, som den lærer omgivelserne bedre at kende ved hjælp af sensorer såsom radar- og visionsystemer. Det er imidlertid meget kompliceret at konstruere agenter, som kan opføre sig intelligent eller rettere rationelt i et naturligt miljø, som for eksempel en mark.


Autonomous spatial-temporal crop and soil surveying. ACROSS

01/01/2002 - 31/12/2006

Projektets vision er effektivt præcisionslandbrug, som i harmoni med naturen udnytter resurserne bedst muligt ved udendørs planteproduktion. Dette kræver kontinuert selektiv og adaptiv kontrol af vækst, ukrudt, sygdomme og skadedyr. Denne kontrol forudsætter tilsvarende kontinuert overvågning på markerne med passende metoder til at måle den aktuelle tilstand vedrørende planterne og deres vækst.


Robotbaseret ukrudtsbekæmpelse. Robotic Weeding

01/01/2002 - 31/12/2006

Today, the first step in substituting herbicides or decreasing herbicide inputs is mostly the use of hoeing. This operation has achieved a high level of automation, due to the attachment of optical row recognition systems for tool guidance to the hoe (Marchant, 1997; Pullen and Cowell, 2000; EcoDan, 2001; Søgaard and Olsen, 2000). These techniques increased work rates and economic efficiency, e.g. for weeding of sugar beets. But hoeing only treats up to 80% of the field surface and leaves out the area within the rows. Therefore, additional manual weeding or band spraying of herbicides is still required.


Udvikling og afprøvning af staldventilation – Ventilation. Requested testing and development of ventilation equipment – Ventilation

01/01/1970

Luftfysisk laboratorium er udformet og instrumenteret til at studere luftfordeling i og omkring bygninger. I laboratoriet udføres udviklingsopgaver indenfor området termisk klima og luftkvalitet. Forskningscenter Bygholm har siden midten af halvfjerdserne fortaget tekniske afprøvninger og deltaget ved udvikling af ventilationsmateriel. Opgaver, der involverer anlæggenes ventilationsydelse og energiforbrug gennemføres fortrinsvis i ventilationsprøvestanden, hvor ydelser op til 55.000 m3/h kan fastlægges ved forskellige differenstryk. Omfanget af aktiviteten afhænger af rekvirenternes efterspørgsel og gennemføres for kundens regning.


Udviklingsopgaver. Requested development assignments

01/01/1970

Siden 1893 har der i statsligt regi, under forskellige forhold og betingelser (De statsunderstøttede Redskabs- og Maskinprøver (1893-1914), Statens Redskabs­prøver (1914-1978), Statens Jordbrugstekniske Forsøg (1978-1994) og Forsk­ningscenter Bygholm (1994-), været udført afprøvning af jordbrugsteknik, hvor resultaterne publiceres i officielle prøverapporter.

Fra 1970 har udstyr og ekspertise på Forskningscenter Bygholm været til rå­dighed for fabrikanter, organisationer og myndigheder for rekvirerede opgaver, hvor resultaterne publiceres i interne rapporter, der er rekvirentens ejendom, og derfor ikke offentlig­gøres.


Videncenter for Husdyrgødnings- og Biomasseteknologi. Knowledge Centre of Manure and Biomass Treatment Technology

01/01/2004 - 01/01/2008

Videncentrets mission er forskning, udvikling, formidling og uddannelse indenfor teknologier, der kan bidrage til en optimal udnyttelse af gødningens indhold af plantenæringsstoffer, kulstof og energi, og som samtidig reducerer påvirkningen af det omgivende miljø.


Svinestald med kildeseparering og optimeret opbevaring af ajle og staldgødning. Pig houses with source separation and optimized storing of liquid and solid manure

01/01/2006 - 31/12/2008

Inden for de seneste 20-30 år er man i forbindelse med etablering af stalde til svine- og kvægproduktion gået fra konstruktioner med fast gulv til konstruktioner, hvor i det mindste en del af gulvet er udformet som spaltegulv. En moderne svinestald kan eksempelvis være udformet således, at gyllen opsamles i rummet under spalterne, hvorfra den udsluses periodisk. Denne udvikling har givet en væsentlig arbejdslettelse, men har samtidig betydet, at de tidligere systemer, med adskillelse af animalsk afføring i ajle og staldgødning, bestående af fæces, halm- og strøelsesrester, er blevet afløst af systemer, hvor ajle, fæces, halm- og strøelsesrester håndteres som et sammenblandet produkt, gylle.


Udvikling af gylleteknologikoncepter til reduktion af miljøpåvirkning og optimering af gødningsværdi af husdyrgødning. Development of slurry technology concepts for the reduction of environmental effects and the optimization of the fertilizer value of animal manure

01/01/2006 - 31/12/2008

Ny teknologi til gylle behandling forventes at kunne løse en række af de miljømæssige problemer, der er forbundet med anvendelsen af husdyrgødning. Gylleseparation kan bidrage til harmoni mellem afgrødens behov og husdyrgødningsproduktion og til en mere præcis anvendelse af næringsstofferne ved eksport fra områder med stor husdyrproduktion til områder med mindre husdyrproduktion.


Operationelle modeller for ammoniakemission og -spredning fra husdyrhold. Operationel models for ammonia emission and ammonia dispersion from animal husbandry

01/01/2004 - 31/12/2006

Landbruget er den primære kilde til ammoniak i atmosfæren. Hovedparten af landbrugets udledning af ammoniak stammer fra husdyrproduktion, dvs. stalde, husdyrgødningslagre og udbragt husdyrgødning. Ammoniak er en forureningskomponent, der medfører næringsstofberigelse af natursystemer, der kun kan eksistere ved lav kvælstofbelastning, og ammoniak omsættes i atmosfæren og bidrager til kvælstoftilførslen til havet.


Fremtidens biogasfællesanlæg – koncepter og økonomi. The future centralized biogas plants - concepts and economy

01/01/2004 - 31/12/2007

Fremtidens biogasanlæg må i langt højere grad forventes at være baseret på husdyrgødning som råvare, end de nuværende anlæg er. Samtidig skal anlægget være med til at sikre, at der sker en hensigtsmæssig forvaltning af gyllenæringsstoffer, således at der ikke er ubalance imellem f.eks. fosfor og kvælstof. Gylleseparering kan medvirke til at løse gødningsproblemet, idet hovedparten af fosforen vil følge den faste fraktion, men hovedparten af kvælstoffet vil være i den tynde, vandige fraktion.


Alternative additiver. Alternative slurry additives

01/01/2004 - 31/12/2006

I forbindelse med biomassefyrede kedler opstår der ofte problemer med belægningsdannelser og korrosion i kedlen. En løsning kunne være tilførsel af forskellige additiver til brændslet eller i fyrrummet. I projektet undersøges muligheder for anvendelse af billige alternative additiver i form af diverse restprodukter som f.eks. mask, separeret gylle (humus), flyveaske m.m.


Anvendelse af halm i biogasanlæg og muligheder for at øge energiudnyttelsen. Utilization of straw in biogas plants and potential increase of the energy utilization

01/01/2004 - 31/12/2006

Anvendelse af halm i biogasanlæg kan være med til at reducere eller i bedste tilfælde helt fjerne den økonomiske afhængighed af affaldstilsætning til biogasanlæg. Der er imidlertid er række uafklarede forhold i forbindelse med udnyttelse af halm i biogasanlæg, herunder tilstrækkelig sikkerhed og forudsigelighed mht. udbyttet, således at resultaterne vil kunne bruges som grundlag for investeringer på biogasanlæg i fremtiden.


Improving phosphorus utilisation in Danish agriculture – from digestibility to loss

01/01/2003 - 31/12/2006

Gylleseparering formodes at kunne være en af metoderne til at afhjælpe P-problemet i områder med intensivt husdyrhold. Det forventes, at separering af gylle påvirkes af ændret fodring. Derfor vil projektet undersøge effekten af foderændringer på partikelstørrelse og -sedimentering i gylle fra svin og kvæg fodret med forskellige P-strategier. Derudover vil separationseffekten ved behandling af nye, lave P-gylletyper blive bestemt for at vurdere, om effekten af separering påvirkes af dyrenes fodring. De fremstillede gyllefraktioner vil indgå i en delundersøgelse af lav-P gylles P-kvalitet og potentiel P-mobilitet.


Intelligent sensor til automatisk rengøring af husdyrstalde. (Rengøringssensor). Intelligent Sensor for Autonomous Cleaning in livestock buildings (ISAC)

01/01/2002 - 31/12/2006

Manual cleaning of livestock buildings, using high-pressure water technology, is one of the most tedious and health threatening tasks which is conducted by human labour. The cleaning process itself contributes to deterioration of the working environment due to stirring up dirt, micro organisms and water, which is inhaled by the operator. Consequently, the working conditions for personnel who are performing today’s cleaning of livestock buildings are essential to solve. Societies concerned about food safety and livestock welfare are other essential issues on modern farmers’ agenda in the meet production.


Absorption af lugt, ammoniak og støv fra stalde i vandråber. (Staldluftvasker). Absorption in water droplets of odours, ammonia and dust from livestock buildings. (Farm wet scrubber)

01/01/2002 - 31/12/2006

Lugt- ammoniak- og støvemission fra stalde er et problem, som naboer til svinestalde og det øvrige samfund kræver løst i de kommende år. Det skønnes, at over 90% af danske svine- og fjerkræstalde er mekanisk ventilerede. Projektet foreslår derfor et nyt koncept for en staldluftvasker, som består af to separate enheder: Absorptionskolonne og vandrensningsmodul.


Sikkerheds- og arbejdsmiljømæssige test, vurdering og mærkning af teknik i landbruget. (Teknik i landbruget). Test of safety and working environment, evaluation and labelling of technology in agriculture. (Technology in agriculture)

01/01/1990 - 01/01/2010

På danske landbrug anvendes i dag en række maskiner og teknisk udstyr, hvor man ikke kender de arbejdsmæssige påvirkninger på brugeren. Dette gælder både for nye teknikker og for teknikker, der har været anvendt i flere årtier.


Samarbejde med Japan vedr. luftkvalitet. (Luftkvalitet Japan). Research co-operation with Japan on air quality. (Air quality Japan)

01/01/2000 - 01/01/2010

Since middle of 1990, the Department of Agricultural Engineering (DIAS-Bygholm) has carried out a number of collaborative activities with the National Institute of Livestock and Grassland Science, NILGS (former The National Institute of Animal Industry, NIAI) and Rakuno Gakuen University (RGU) in Japan. So far, the activities have resulted in an exchange of visiting scientists, a manual for odour measurement and joint papers in proceedings from international seminars and international peer-reviewed articles.


Farende og diegivende søer, løsdrift og dyrevelfærd. Farrowing and lactating sows, loose-housing system and animal welfare

01/01/2002 - 31/12/2006

Der forskes i forbedret design af stier og managementrutiner til løsgående, diegivende søer. Målet for det delprojektområde, som JBT er involveret i, er at forbedre so og pattegrises mulighed for termoregulering


Optimeret jordbearbejdning. Optimized soil tillage

01/05/2005 - 01/05/2006

Siden 2000 har der været gennemført fastliggende forsøg med forskellige redskabssystemer til pløjefri dyrkning. Af resultaterne fremgår det, at det er muligt at opnå udbytter, som er fuldt på højde med resultater fra pløjede systemer. På baggrund af 5 års forsøgsresultater, er det relevant at udnytte de etablerede parceller i en tilpasset plan, hvor forsøgsparametrene ændres fra primært at omfatte forskellige maskinsystemer til at fokusere på harveintensitet/anvendelse af glyphosat samt kombination af pløjefri dyrkning med periodevis pløjning.


Automatiseret dataindsamling (Certificeret planteproduktion). Automated data acquisition (Certified Plant Pro-duction)

01/05/2005 - 01/05/2006

Ved certificeret produktion registreres alle handlinger fra såning til høst på den enkelte mark, ligesom der benyttes en lagerjournal med registreringer vedrørende tørring og lagring. Ved brug af datasystemer kan en del af datagrundlaget for den certificerede produktion indsamles automatisk. Der er udviklet en række sensorer, der kan måle forskellige parametre under arbejdet i marken. Ved brug af trådløs kommunikation bliver det lettere at overføre data til en server, ligesom trådløs kommunikation gør det muligt at overvåge behandlinger i marken samtidig med, at det foregår.


International konference om gylleteknologi. RAMIRAN 2006 – Environmental friendly technology for recycling of manure and organic waste in a whole-farm perspective

01/01/2006 - 31/12/2006

Danmarks JordbrugsForskning har etableret Videncenter for Husdyrgødnings- og Biomasseteknologi, som er et netværk bestående af Jysk-Fynske virksomheder, forskningsinstitutioner og universiteter. Netværkets mission er at formidle viden om teknologi til optimal håndtering af husdyrgødning. I netværket er det besluttet at afholde en international konference (RAMIRAN 2006 - Technology for recycling of manure and organic waste in a whole-farm perspective) i 2006 med deltagelse fra forskningsinstitutioner og virksomheder. Konferencen vil have deltagelse af forskere, virksomheder og rådgivere fra Europa og Nordamerika.


Svin, mobil autonom ”fodermyre” til økologisk husdyrhold og friland. Pigs, mobile autonomous ’feeding-ant’ for organic and outdoor livestock production

01/08/2005 - 31/12/2007

Svin er sociale dyr, som helst æder sammen med flokfæller (Giersing 1999), og af sundheds- og velfærdsmæssige grunde bør alle svin i en flok have lige adgang til foder (Hassing og Bækbo 2002). Det kan da være nødvendigt at have en ædeplads pr. dyr til kornfoder, mens grovfoder kan gives efter ædelyst. Dette gælder især for drægtige søer på normfodring, smågrise lige efter fravænning og slagtesvin i den sidste del af opvæksten, da disse opnår den bedste kødprocent ved restriktiv fodring (Strudsholm og Hermansen 2004). Fodring i åbne krybber er tidskrævende, og foderspild kan give en uønsket opformering af rotter og kragefugle, da disse er potentielle smittebærere (Lodal et al 2003). Ved fodring på friland skal foderpladsen desuden flyttes jævnligt for at undgå punktbelastning med næringsstoffer (Eriksen 2000).


HortiBot – A plant nursing robot

01/08/2005 - 31/12/2007

Danske økologiske frilandsgartnere anvender i dag 50-300 timer per hektar til manuel ukrudtslugning. Gennem automatisk regulering af en eksisterende kommerciel maskine, afvikles dette ofte belastende og omkostningstunge lugearbejde samtidig med, at fuldautomatiske registreringer vil medvirke til effektivt at implementere EU direktiv 178/2002 om sporbarheden i den primære produktion og dermed øge fødevare­sikkerheden i produktionskæden.

Projektets formål er at have en tilbehørspakke til en serieproduceret, kommercielt og robust redskabsbærer, der muliggør en automatisk udførelse af ensidigt, gentaget lugearbejde hos frilandsgartnere.


NavIT.dk: Navigationssystemer og IT i Danmark. NavIT.dk: Navigation systems and IT in Denmark

01/08/2005 - 31/12/2007

Den daglige brug af IT vil fremover blive stærkt påvirket af udviklingen indenfor anvendelsen af geografisk information og af navigationsinformation, og indenfor den sidste del sker der en nærmest revolutionerende udvikling i Europa for tiden. De amerikanske GPS signaler (Global Positioning System) er i år blevet udvidet med et europæisk supplement EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay System), som sikrer større nøjagtighed og – ikke mindst – større pålidelighed.

Rækkevidden af denne udvikling vil være enorm. Den vil ændre på mange af samfundets funktioner i samspil med udviklingen i kommunikationssystemer, geografiske informationssystemer og miniaturiseringen af elektroniske systemer. Den vil påvirke så varierede anvendelsesområder som transport (fly, skibe og biler), landbrug, miljø, udrykningstjenester, tjenester til mobiltelefoni og meget mere. Der er derfor brug for at demonstrere den udvikling i navigationsteknologi som sker nu, for at vurdere den i det særlige danske perspektiv med en allerede veludviklet infrastruktur; og der er brug for at skabe det kendskab til denne særlige anvendelse af IT systemer som gør, at danske virksomheder i tide vil kunne etablere sig med konkurrence­dygtige produkter og services.


Intelligent teknologi for jordbrug. Intelligent technology for agriculture

15/09/2005 - 31/12/2007

Udgangspunktet er etablerede samarbejder mellem partnerne bl.a. i netværket DaNet (www.danet.dk) om forskning i specielt IKT-teknologi i jordbruget. Netværket har afholdt fælles temadage og workshops, der viser store muligheder før innovation og udvikling. Det har også resulteret i givtige samarbejder med virksomheder om specifikke forskningsorienterede opgaver.


Teknik til dyrkning af landbrugsafgrøder på kamme. Technique for ridge tillage of crops

01/10/2005 - 31/12/2007

Ved at sætte jorden op i kamme er det muligt at forbedrevækstbetingelser og reducere tab af næringsstoffer. Når jorden hyppes op i kamme, bliver den mest næringsrige jord i det øverste jordlag samlet i selve kammen. Kommer der nedbør, vil overskydende vand i stort omfang løbe ned af kammene, og kvælstof inde i selve kammen være beskyttet mod udvaskning. Perspektiverne ved dyrkning af afgrøder på kamme er bl.a.:

  • Mindre udvaskning af næringsstoffer.
  • Højere jordtemperatur og deraf hurtigere fremspiring
  • Placering af næringsstoffer i kammen
  • Mekanisk renholdelse i vækstsæsonen
  • Højere udbytte.

Udvikling af teknik til adskillelse af gylles plantenæringsstoffer. Development of technique for the separation of plant nutrients of manure

01/01/2005 - 31/12/2008

Med det sigte at reducere næringsstof udledningen til miljøet, er der i aftalen om Vandmiljøplan III krav om harmoni mellem produktion af husdyr­gødning og afgrødernes behov for både kvælstof og fosfor. Dette krav vil øge efterspørgslen på tekniske løsninger af overskudsproblemer. Der er behov for at kunne separere gylle i en væskefraktion med lavt plantenæringsindhold til lokalt brug og en-til-flere fraktioner med højt indhold af plantenærings­stoffer, der kan borttransporteres. Et effektivt separationssystem kan kun designes, hvis man kender: 1) de ønskede slutprodukter, 2) de potentielle separationsprocesser og teknologier og 3) de kemiske og fysiske karakteristika af gyllen.


Udvikling af nedfældningsudstyr til lavteknologisk separeret gyllevæske og kvælstofkoncentrater med henblik på udbringning i etablerede afgrøder med minimal ammoniakfordampning til følge. Development of injection equipment for landspreading of mechanically separated slurry and nutrient rich liquid, produced in a high tech-nology slurry separation plant (biofertilisers), with the special addition to minimize the ammonia loss by land-spreading

01/01/2005 - 31/12/2008

I de senere år er der udviklet forskellige metoder til behandling af husdyrgødning med henblik på at minimere miljøbelastningen ved håndtering af husdyrgødning, herunder nedsættelse af NH3-tabet. Der er bl.a. tale om gylleseparering, afgasning af gylle i biogasanlæg samt en kombination af gylleseparering og biogas. Ved forårsudbringning af gødningsprodukter fra sådanne anlæg til etablerede vinterafgrøder, er det tidligere dokumenteret, at der er risiko for væsentlig ammoniakemission.


Bæredygtig, miljøvenlig og hygiejnisk håndtering af husdyrgødning: Vietnamesisk - Dansk projekt for opbygning af forskningskompetence. Sustainable, sanitary and efficient management of animal manure for plant nutrition (SUSANE-research) - Vietnamese-Danish science transfer and training program

01/01/2006 - 31/12/2010

The overall objective is to enhance the scientific research capacity in Vietnam for developing sustainable management and use of animal manure.

Animal manure is a valuable source of plant nutrients and a source of spreading of diseases. Further manure is also a potential hazard to the environment. The small producers are increasing their pig production significantly on properties with very little land, this will increase risks for an inefficient use of animal manure, for environmental pollutions and spreading of pathogens.

 

 


Plantebeskyttelse - aktiv og intelligent bomstabilisering for marksprøjter. Plant protection - active and intelligent boom-steadiness for agricultural sprayers

01/10/2005 - 31/12/2007

Stadig strammere miljøregler vil også i fremtiden reducere anvendelsen af pesticider i forbindelse med plantebeskyttelse. Samtidig er der på verdensplan et stigende behov for landbrugsafgrøder til brug for føde, foder og industrielle anvendelser. Dette vil stille krav om stadig større effektivitet i sprøjtearbejdet, så en stadig større del af de udsprøjtede midler virkelig rammer målet og er effektive i plantebeskyttelsen.


Husdyrgødning, energiafgrøder og afgrøderester til biogasproduktion. Manure, energy crops and crop residues for biogas production

01/01/2006 - 31/12/2007

I de Nordiske lande er der en række biogasanlæg i drift, men disse anlæg anvender i overvejende grad husdyrgødning og affaldsprodukter fra fødevareindustri mm. Energiindholdet i husdyrgødning er imidlertid lavt og økonomien i anlæg, der anvender husdyrgødning alene, er dårlig. I fremtiden vil en udbygning med rentable biogasanlæg kunne sikres ved anvendelse af energiafgrøder samtidig med, at en række natur- og miljømæssige hensyn kan tilgodeses.


Operationel sprøjtning af enkeltplanter. Operational spraying of single-plants

01/01/2006 - 31/12/2009

I Pesticidplan 2004-2009 er målsætningen at nedsætte behandlingshyppigheden fra de nuværende 2,18 til 1,7 inden 2009. I 2002 var behandlingshyppigheden 2,02, men i 2003 og 2004 steg behandlingshyppigheden til henholdsvis 2,17 og 2,18. Specielt forbruget af herbicider har vist sig vanskeligt at reducere. Det skyldes bl.a., at ikke-kemiske bekæmpelsesmetoder, som der tidligere var en del forventning til, har vist sig ikke at være konkurrencedygtige til kemisk bekæmpelse, hverken effektmæssigt eller økonomisk. Endvidere er der i de senere år været en stigende interesse for reduceret jordbearbejdning, hvilket specielt i sædskifter med meget vintersæd ofte resulterer i forøgede ukrudtsproblemer. En anden væsentlig årsag er, at der på trods af en løbende udvikling indenfor sprøjteteknologien ikke er sket teknologiske landvindinger, som i sig selv har gjort det muligt at reducere de anvendte doseringer. Der er derfor et specielt behov for at udvikle teknologier, som bryder med det hidtidige koncept med bredsprøjtning af hele marken.


Teknik til bestemmelse og overvågning af grovfoder. Sensing and monitoring roughage

01/01/2006 - 31/12/2009

Der er ofte manglende eller ringe viden om det reelle markudbytte i grovfoder. Det er med til at øge usikkerheden om tabenes størrelse og næringsstof flowet gennem foderkæden. Et mere nøjagtigt kendskab til udbyttet vil kunne give bedre mulighed for at finde de led i kæden, hvor tabene er for store og samtidig give et bedre beslutningsgrundlag for ændringer i forbindelse med dyrkning, høst, lagring og fodring. Videreudvikling af eksisterende udbyttemålere på finsnittere med registrering af kvalitetsparametre, som f.eks. tørstof- og proteinindhold, vil sammen med GPS-positionen give information om den eksakte kvalitet og mængde i en given position på den enkelte mark.


Bedre dyrkningssikkerhed. Improved cultivation reliability

01/01/2006 - 31/12/2008

Da der under vanskelige forhold har vist sig problemer med etablering af en ønsket afgrøde med visse former for jordbearbejdningsstrategier, er der behov for udvikling af et dynamisk planlægningsværktøj, der optimerer jordbearbejdning, planteetablering, valg af afgrøde og udnyttelse af maskiner ved at koble vejrprognoser, maskinkapacitet og viden fra forsøg med jordbearbejdning og såning på forskellige jordtyper og tider.


Monitorering og optimering af bioforgasning af husdyrgødning og energiafgrøder. Monitoring and optimising the production of biogas from manure and energy crops

01/01/2005 - 31/12/2008

En dybere forståelse af samspillet mellem biologiske, kemiske og fysiske faktorer i biogasreaktorer, kombineret med en bedre monitorering af procesparametre, vil kunne give et bedre grundlag for at styre processen mod et højere udbytte med færre sammenbrud.

Ved at udvikle metoder til at monitorere processen bedre, og ved at undersøge forskellige opstillingsmuligheder og anvendelse af energiafgrøder, vil det blive undersøgt, om udbyttet af processen kan forøges i forhold til det, der kendes i dag.

Ved at analysere batch- og reaktorforsøg med brug af bl.a. numeriske edb-modeller, vil effekten af de mekanismer, der forhindrer et optimalt biogasudbytte blive klarlagt og minimeret.


Cellesprøjtning af ukrudt i majs. Plot-spraying of weed in maize

01/01/2006 - 31/12/2008

I Pesticidplan 2004-2009 vurderes det, at der også efter år 2009 vil være potentiale i besparelser i brugen af pesticider. Behandlingshyppigheden har i årene fra 2000 til 2003 ligget på cirka samme niveau, men målsætningen for Pesticidplan 2004-2009 er at nedsætte behandlingshyppigheden, fra det nuværende 2,04 til 1,7. Derfor er der behov for alternative løsninger for at kunne imødekomme fremtidens udfordringer i at kombinere en rentabel produktion med øget fødevaresikkerhed. En indsats kunne være en sprøjteteknologisk udvikling der sikrer, at pesticiderne tildeles i rette mængde på rette sted, uden at der samtidig sker unødig tab til det omgivende miljø.


Højteknologiske kvægbrug – økonomiske og tekniske muligheder og begrænsninger. High-tech dairy farming – economical and technical possibilities and limitations

01/02/2006 - 31/12/2006

Projektets formål er at forbedre mælkeproducentens beslutningsgrundlag ved investering i ny teknologi samt afdække og fokusere områder, der kræver forskning og udvikling indenfor højteknologiske kvægbrug.


Bæredygtige metoder til genopretning og pleje af engarealer via høst af biomasse til biogasanlæg. Sustainable methods for re-establishment and nursing of meadow-areas by harvest of biomass for biogassystems

30/04/2006 - 31/12/2007

Projektet indeholder udvikling af et biogasanlæg til håndtering af biomasse høstet målrettet med henblik på et pleje- og dyrkningskoncept for engarealer. Projektets udviklingsområder er dels anvendelse af biomasse fra engarealer til energimæssige og økonomisk bæredygtige formål og dels fremme af naturarealernes specifikke naturkvaliteter. Projektets målgruppe er myndigheder, ejere af biogasanlæg og lodsejere med både naturmæssige og økonomiske interesser.


Gylleseparation, optimal fosfor, ammonium og tørstofudnyttelse. Separation of slurry, optimal phosphorus, ammonium and dry matter utilization

01/06/2006 - 31/12/2007

For at kunne fastholde eller evt. udvide husdyrproduktion i Danmark skal husdyrproducenterne opfylde stadig skærpede miljøkrav. Herunder stilles der krav til harmoni mellem fosfor og kvælstof i husdyrgødningen og afgrødens behov for fosfor og kvælstof, og i visse områder vil der blive stillet særlige krav til reduktion af ammoniakfordampning.

Med henblik på at optimere anvendelsen af husdyrgødning, og derigennem også minimere miljøbelastningen ved håndtering af husdyrgødning, er der udviklet forskellige gyllebehandlingsteknikker, her i blandt gylleseparering og bioafgasning.


Reduction of Odor Source in and Emission from Swine buildings (ROSES)

01/06/2006 - 31/12/2009

Odor emissions from swine buildings have been the topic for many research projects. The focus has primarily been on identification of odorants at the source; measurements of odor emissions from livestock production facilities; air cleaning of exhaust air using e.g. biofilters and scrubbers; and atmospheric dispersion to the surroundings. The fact that the odor emission is dependent on air as transportation medium is far less investigated. Although the formation of important odorants is described in the literature, little is known about the dynamics of the formation and transport of odorants in the slurry.

The interaction between air movements in the room and in the slurry channel will affect the odorant concentration in the channel and in the room air. Better knowledge of the exchange mechanisms between air and the surfaces in the slurry channel and between air and soiled surfaces and animals in the room is needed.

This project will focus on ventilation effects on odor emissions with special emphasis on airflow patterns and odor mass transfer in the boundary layer in the slurry channel and mass diffusion mechanisms within the slurry.


Separation of animal slurry – optimising harmony in plant nutrient cycling and reducing odour and ammonia emission (GYLLESEP)

01/03/2006 - 20/02/2010

We intend to develop and design separation concepts based on a thorough characterisation of the animal manure and knowledge about end use of products from separation. The whole farm concept is introduced by developing of a pig housing system with efficient under floor manure separation designed and managed so that odour and ammonia emissions are reduced significantly. This will improve the working environment and animal welfare inside housing units.


Sensor Network

01/01/2005 - 31/12/2008

Smart environments represent the next evolutionary development step in building, utilities, industrial, home and transportation system automation. The information needed by smart environments is provided by distributed wireless sensor networks, which are responsible for sensing as well as for the first stages of the processing hierarchy. Finding the suitable model for wireless sensor networks and the suitable model for data propagation between nodes are becoming a challenge problem in recent years. Especially if it be considered in Ad hoc networks which the nodes are mobile and because of this mobility, the topology of network changes every second.

Projects