FacultyNewsSciencePublicationsJobs and educationBusiness cooperationContact

Staff CV

Svend Christensen

Education

1993
Ph.D., Ukrudtslære, Den Kgl. Veterinær og Landbohøjskole

1990-1991
Gæsteforsker ved University of Wageningen, Department of Theoretical Production Ecology, The Netherlands

1988
Cand. agro., Den Kgl. Veterinær og Landbohøjskole

Experience

2001
Forskningschef for Afdeling for Jordbrugsteknik, Danmarks JordbrugsForskning

2000
Projektleder på udviklingsprojektet 'Autonom Platform til Registrering af afgrøde og ukrudt'.

2000-2001
Souschef, Afdeling for Jordbrugsteknik, Danmarks JordbrugsForskning.

1997-2000
Projektleder på forskningsprojektet 'Tids- og stedsbestemt tilpasning af afgrødeetablering og -pleje med henblik på at reducere eller eliminere anvendelsen af herbicider'.

1997-2000
Projektleder på udviklingsprojektet 'Visionstyret pletsprøjte til vegetationskontrol på Banestyrelsens sporarealer'.

1996-2000
Projektleder på forskningsprojektet 'Nye dyrkningssystemer til kvægbrug og nye strategier for ukrudtsbekæmpelse, som kombinerer hensyn til miljø, økonomi og landskabets naturindhold'.

1996-2000
Projektleder på forskningsprojektet 'Kornsorter designet til dyrkning uden brug af pesticider: Vårbyg og vinterhvedesorters konkurrenceevne over for ukrudt'.

1996-2000
Forskningsleder for forskergruppen Ukrudtsøkologi og Ikke-kemisk Ukrudtsbekæmpelse, Danmarks JordbrugsForskning

1992-1997
Gruppeleder for forskergruppen Ukrudtsøkologi

1995
Seniorforsker ved Statens Planteavlsforsøg, fra 1/1 1997 Danmarks JordbrugsForskning

1988
Forsker ved Statens Planteavlsforsøg, fra 1/1 1997 Danmarks JordbrugsForskning

Forskningsvejledning

1999-2002
Vejleder på Johannes R. Jørgensens Ph.D. projekt 'Site Specific harvest in cereals'.

1996-2001
Vejleder på Mette Walters Ph.D. projekt 'Spatial distribution of weeds described by the soil seed bank, soil texture and seed bed characteristic' .

1998-2001
Vejleder på Torben Heisels Ph.D. projekt 'Ukrudtsøkologi og nye fysiske metoder til ukrudtsregulering i økologiske roer'.

1998-2000
Vejleder på Karsten Rasmussens Ph.D. projekt 'Samspillet mellem ukrudtsbekæmpelse og ukrudtshåndtering i økologisk jordbrug'.

Andre forskningsrelaterede aktiviteter

2000
Formand for netværk for dansk udvikling og forskning i jordbrugsteknologi

1999
Medlem af den videnskabelige komite European Weed Research Society.

1999
Formand for arbejdsgruppen 'Stedspecifik Ukrudtsbekæmpelse' under European Weed Research Society.

1997-99
Teknisk og videnskabelig koordinator på 2nd European Conference on Precision Agriculture, Odense, Juli 1999.