FacultyNewsSciencePublicationsJobs and educationBusiness cooperationContact

Staff project list

Svend Christensen

Project manager

Anvendelse af sensorer, IKT og robotter i jordbrug og fødevareindustrier

01/01/2007 - 31/03/2009

Formålet med projektet er med udgangspunkt i eksisterende danske og internationale forsknings- og virksomhedsnetværk at udarbejde 3 projektansøgninger til EU’s 7. rammeprogram for forskning og teknologisk udvikling (FP7) indenfor perioden 2007 – 2013.

Bedre dyrkningssikkerhed. Improved cultivation reliability

01/01/2006 - 31/12/2008

Da der under vanskelige forhold har vist sig problemer med etablering af en ønsket afgrøde med visse former for jordbearbejdningsstrategier, er der behov for udvikling af et dynamisk planlægningsværktøj, der optimerer jordbearbejdning, planteetablering, valg af afgrøde og udnyttelse af maskiner ved at koble vejrprognoser, maskinkapacitet og viden fra forsøg med jordbearbejdning og såning på forskellige jordtyper og tider.

Cellesprøjtning af ukrudt i majs. Plot-spraying of weed in maize

01/01/2006 - 31/12/2008

I Pesticidplan 2004-2009 vurderes det, at der også efter år 2009 vil være potentiale i besparelser i brugen af pesticider. Behandlingshyppigheden har i årene fra 2000 til 2003 ligget på cirka samme niveau, men målsætningen for Pesticidplan 2004-2009 er at nedsætte behandlingshyppigheden, fra det nuværende 2,04 til 1,7. Derfor er der behov for alternative løsninger for at kunne imødekomme fremtidens udfordringer i at kombinere en rentabel produktion med øget fødevaresikkerhed. En indsats kunne være en sprøjteteknologisk udvikling der sikrer, at pesticiderne tildeles i rette mængde på rette sted, uden at der samtidig sker unødig tab til det omgivende miljø.

Intelligent Agricultural Technologies with Synergy to Food Industry and Society

01/01/2007 - 31/12/2010

The vision of the project is to integrate domain knowledge about agriculture and food industries in the next generation of Information and Communication Technology (ICT), intelligent sensing and robotics in multi-purpose solutions. These solutions will simultaneously reduce environmental impacts of agriculture, enhance traceability and documented quality of agricultural products, improve farm management, and stimulate innovation of intelligent agricultural technologies.

Intelligent teknologi for jordbrug. Intelligent technology for agriculture

15/09/2005 - 31/12/2007

Udgangspunktet er etablerede samarbejder mellem partnerne bl.a. i netværket DaNet (www.danet.dk) om forskning i specielt IKT-teknologi i jordbruget. Netværket har afholdt fælles temadage og workshops, der viser store muligheder før innovation og udvikling. Det har også resulteret i givtige samarbejder med virksomheder om specifikke forskningsorienterede opgaver.

Network- and Research School activities in the research programme 'Sustainable technology in agriculture'

01/01/2003 - 31/12/2007

Programpakken “Sustainable technology in agriculture” er iværksat med henblik på at øge samarbejdet mellem de biologiske og de tekniske videnskaber og for at øge samarbejdet mellem forskellige institutioner og grupper, der kan bidrage med udvikling indenfor bæredygtig teknologi indenfor jordbruget. I henhold til programskrivelse for forskningsprogrammet "Bæredygtig teknologi i jordbruget" er det et vigtigt element, at der etableres netværk og forskeruddannelsesaktiviteter.

Teknik til bestemmelse og overvågning af grovfoder. Sensing and monitoring roughage

01/01/2006 - 31/12/2009

Der er ofte manglende eller ringe viden om det reelle markudbytte i grovfoder. Det er med til at øge usikkerheden om tabenes størrelse og næringsstof flowet gennem foderkæden. Et mere nøjagtigt kendskab til udbyttet vil kunne give bedre mulighed for at finde de led i kæden, hvor tabene er for store og samtidig give et bedre beslutningsgrundlag for ændringer i forbindelse med dyrkning, høst, lagring og fodring. Videreudvikling af eksisterende udbyttemålere på finsnittere med registrering af kvalitetsparametre, som f.eks. tørstof- og proteinindhold, vil sammen med GPS-positionen give information om den eksakte kvalitet og mængde i en given position på den enkelte mark.

Tramline Farming in Grass Production - TRAFIG

01/01/2007 - 31/12/2008

The purpose of the project is to measure yield increase in grass and wheat in a cropping system with permanent tracks.

The goal for the 1st year is to measure the yield effect related to crop damage related to traffic intensity.

The goal for the 2nd year is the measure the yield effect related to soil loosening and traffic.