FacultyNewsSciencePublicationsJobs and educationBusiness cooperationContact

Project

Teknik til bestemmelse og overvågning af grovfoder. Sensing and monitoring roughage

Projectnumber

Responsible

Research director:  Svend Christensen

Abstract

Der er ofte manglende eller ringe viden om det reelle markudbytte i grovfoder. Det er med til at øge usikkerheden om tabenes størrelse og næringsstof flowet gennem foderkæden. Et mere nøjagtigt kendskab til udbyttet vil kunne give bedre mulighed for at finde de led i kæden, hvor tabene er for store og samtidig give et bedre beslutningsgrundlag for ændringer i forbindelse med dyrkning, høst, lagring og fodring. Videreudvikling af eksisterende udbyttemålere på finsnittere med registrering af kvalitetsparametre, som f.eks. tørstof- og proteinindhold, vil sammen med GPS-positionen give information om den eksakte kvalitet og mængde i en given position på den enkelte mark.

Partners

Svend Christensen og Ole Green, DJF, Bygholm

Kjeld Vodder Nielsen, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret

Description

Projektet har til formål at optimere nettoudbytte og kvalitet af kløvergræs og majs.

Der udarbejdes et system og en metode til registrering og opsamling af udbyttedata og ’lagerbeholdning’ fra delmarker og hele marker.

Der udvikles et system og en metode til måling af komprimeringsgrad og iltkoncentration i grovfoderstakke.

Financing

Erhvervsfinansieret planteavlsforskning 2006